Terrafamen kaivoksen vesitilanne jatkuu haastavana Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen myötä 28.4.2016 14:03

Vaasan hallinto-oikeus on tänään 28.4.2016 antanut päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Hallinto-oikeus asetti päätöksillään purkuputken sulfaattikiintiöille varsin alhaiset rajat sekä muutti purkuputken ja koko kaivoksen ympäristöluvat määräaikaisiksi.

Terrafamen toiminnan ja kaivoksen ylösajon jatkamisen kannalta hallinto-oikeuden päätökset tarkoittavat sitä, että kaivoksen vesitilanteen hallinta on myös lähivuosina haastavaa eikä ylimääräisiä puhdistettuja vesiä voida poistaa suunnitellussa aikataulussa. Päätökset mahdollistavat periaatteessa kaivoksen toiminnan ylösajon jatkamisen, mutta määrätyt purkuputken sulfaattikiintiöt sekä ympäristölupien määräaikaisuus aiheuttanevat sen, että rahoitusneuvottelujen jatkaminen yksityisten tahojen kanssa on hyvin vaikeaa.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan purkuputken sulfaattikuormitus voi olla enintään 15 000 tonnia vuodessa. Kuukausittaisen kuormituksen enimmäismäärät ovat 2 000 tonnia kuukaudessa sulan veden aikana ja 1 000 tonnia kuukaudessa jääpeitteisten kuukausien aikana, joka kattaa myös kevättulvien ajanjakson. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 myöntämässä ympäristöluvassa sulfaattipäästön vuosittaiseksi enimmäismääräksi asetettiin 24 000 tonnia purkuputken käyttöönoton jälkeisenä kolmena vuotena. Ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen sulfaattipäästön enimmäismääräksi asetettiin 10 000 tonnia vuodessa.

Hallinto-oikeus muutti lisäksi Nuasjärven purkuputken ympäristöluvan määräaikaiseksi 31.8.2017 saakka, jonka jälkeen Terrafamen on haettava purkuputkelle uutta ympäristölupaa. Myös kaivoksen varsinainen ympäristölupa vuodelta 2014 muutettiin määräaikaiseksi 31.8.2017 saakka. 

Terrafame harkitsee valittavansa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen perehdyttyään päätösten yksityiskohtiin.

”Hyvät edellytykset pitkällä aikavälillä kannattavalle kaivostoiminnalle ovat olemassa. Tästä syystä on erityisen harmillista, että asetetut lupaehdot käytännössä estävät vesitilanteen ratkaisemisen suunnitellulla tavalla,” sanoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

”Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta haettiin purkuputkelle alun perin 30 000 tonnin vuosittaista sulfaattikiintiötä. Haettu määrä perustui tarkkaan vaikutusarviointiin, minkä pohjalta oli arvioitavissa, että purkuputken käytöstä puhdistetun veden poistamiseksi kaivosalueelta ei aiheudu merkittävää ympäristöhaittaa. Haetulla lupamäärällä tai Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämillä alkuperäisillä lupaehdoilla Terrafame olisi voinut hallitusti poistaa kaivosalueelta kaivoksen aiemmasta toiminnasta syntyneet ylimääräiset vedet kolmen vuoden kuluessa. Näkemyksemme on, että hallinto-oikeuden päätös ei sisällä ympäristövaikutuksiin pohjautuvia perusteluita, joiden perusteella sulfaattirajoituksia on alennettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämistä sulfaattimääristä”, Ratia jatkaa.

”On selvää, että ylimääräisten vesien poistamiseen tarvitaan nyt useampia vuosia pidempi aika. On lisäksi erittäin todennäköistä, että sade- ja sulamiskausina joudutaan pato- ja ympäristöturvallisuuden vuoksi vastaaviin lisäjuoksutuksiin, joita Terrafame on joutunut Vaasan hallinto-oikeuden syyskuisen välipäätöksen vuoksi toteuttamaan joulukuussa 2015 sekä nyt huhtikuussa. On myös hyvä huomata, että kaivoksen vesitilanne on ratkaistava joka tapauksessa, myös mikäli kaivos päätettäisiin sulkea”, Ratia jatkaa.

”Terrafamen kaivoksen ylösajo on sujunut vuonna 2015 sekä alkuvuoden 2016 aikana suunnitellusti, mikä on antanut hyvän pohjan rahoitusneuvotteluille. Kaivoksen aiemmasta toiminnasta johtuneen vesitilanteen ratkaiseminen ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen ovat olleet yksi keskeisimmistä edellytyksistä yksityisen rahoituksen saamiseksi. Hallinto-oikeuden päätökset johtavat arviomme mukaan tilanteeseen, jossa yksityistä rahoitusta Terrafameen on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saada. On huomattava, että Terrafame tarvitsee joka tapauksessa lisärahoitusta vielä kesällä 2016”, päättää Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Purkuputken taustaa

Nuasjärveen johtavan purkuputken käyttö alkoi koekäyttövaiheen jälkeen marraskuussa 2015.

Purkuputki on edellytys sille, että kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutunut, kaivosalueella olevista ylimääräisistä vesistä johtuva ongelma voidaan hoitaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa 2015 ympäristöluvan puhdistettujen vesien johtamiseksi kaivosalueelta purkuputkessa Nuasjärveen. Luvan mukaan johdettava sulfaattipäästö saisi olla enintään 24 000 tonnia kunakin purkuputken käyttöönoton jälkeisenä kolmena 12 kuukauden jaksona. Ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen sulfaattipäästö saisi olla enintään 10 000 tonnia vuodessa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vaasan hallinto-oikeus antoi 10.9.2015 asiassa välipäätöksen, jolla hallinto-oikeus puolitti purkuputkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa. Välipäätöksestä johtuen purkuputken kautta on voitu johtaa ainoastaan puolet suunnitellusta vesimäärästä. Tästä johtuen Terrafame on joutunut joulukuussa 2015 sekä huhtikuussa 2016 turvautumaan puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksiin lähivesistöihin pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

Purkuputkeen johdettava puhdistettu vesi on täyttänyt selvästi ympäristöluvassa asetetut luparajat, ja Nuasjärven veden laatu on pysynyt purkuputken käytön aikana aikaisempien vuosien tasolla. Purkuputken kautta johdettavan puhdistetun veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti sekä kaivoksella että Nuasjärvessä tehtävillä mittauksilla, näytteenotoilla ja kenttätutkimuksilla. Tuoreimmat mittaustulokset sekä muuta havainnollistavaa tietoa purkuputkesta ja vesistömittauksista on saatavilla osoitteessa www.terrafame.fi/ymparistotarkkailu.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, puh. 050 2922
Terrafame Group Oy, toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh. 040 823 8806

 

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

 

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.