Terrafame juoksuttaa puhdistettuja vesiä pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi 8.4.2016 14:03

Terrafame Oy käynnistää tänään 8.4.2016 puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset Sotkamon kaivosalueelta. Juoksutusten tavoitteena on pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Vedenpinta on Kortelammen ja Latosuon padoilla noussut tasolle, jossa riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön on Terrafamen arvion mukaan kohonnut liian korkeaksi.

”Vaasan hallinto-oikeus puolitti syyskuun 2015 välipäätöksellään kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken sulfaattikiintiön. Tämä on johtanut siihen, että kaivosalueelle kertyy lisää vettä, koska purkuputkea ei ole voitu käyttää suunnitellusti. Vesivarastot ovat jo ennen lumien sulamista ja kevättulvia kriittisen täynnä, mistä syystä turvaudumme patoturvallisuuden vuoksi lisäjuoksutuksiin”, kertoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.
 
Kainuun ELY-keskus on antanut 7.4.2016 Terrafamelle ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen päätöksen. Terrafame Oy on jättänyt 8.4.2016 Kainuun ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 14  §:n perusteella ilmoituksen siitä, että kaivoksen toimintaa koskevaa ympäristölupaa ei voida noudattaa yhtiön toiminnasta riippumattomasta syystä johtuen. Vesitilanteen turvalliseksi hallitsemiseksi Terrafame käynnistää juoksutukset Kortelammen altaalta Vuoksen vesistöön sekä Latosuon altaalta Oulujoen vesistöön. Samalla Nuasjärven purkuputken virtaama nostetaan maksimikapasiteettiin 1 000 m³/h. Terrafame lisäjuoksutti vettä vastaavalla tavalla 19.12.–31.12.2015.

Puhdistettua vettä arvioidaan juoksutettavan lähivesistöihin Kortelammelta ja Latosuolta toukokuun loppuun saakka tai kunnes vesivarastojen vedenpinta on saavuttanut turvalliseksi katsottavan tason. Juoksutettavan veden määräksi arvioidaan tehtyjen mallitarkastelujen perusteella yhteensä noin 1,6 miljoonaa m³. Lopullinen juoksutusmäärä on riippuvainen kevään toteutuvasta sade- ja sulamistilanteesta. 

”Terrafamen tavoitteena on lisäjuoksutuksin varmistaa ympäristöturvallisuus haastavassa vesitilanteessa. Lähestyvät kevättulvat sekä mahdollisuus käyttää Nuasjärveen johtavaa purkuputkea vain rajoitetusti tarkoittavat, että ympäristöturvallisuus voidaan varmistaa ainoastaan lisäjuoksutuksilla”, Ratia kertoo.

”Terrafame tekee jatkuvasti kaikkensa kaivoksen vesitilanteen helpottamiseksi. Kaivosalueella on kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutuneita ylimääräisiä vesiä, joiden varastoimiseksi, puhdistamiseksi ja ulosjohtamiseksi ympäristölupien mukaisesti työskentelemme jatkuvasti. Rakennamme parhaillaan esimerkiksi keskitettyä vedenpuhdistamoa, jolla varmistetaan tehokas vesien käsittely myös jatkossa. Vesitilanteen hallinnan sekä kaivostoiminnan edellytysten  kannalta olennaisinta on kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuden tuleva ratkaisu Nuasjärven purkuputkiasiaan”, Ratia päättää. 

Nuasjärven purkuputken käyttö alkoi marraskuussa 2015. Purkuputkeen johdettava vesi on täyttänyt selvästi ympäristöluvassa asetetut luparajat. Nuasjärven veden laatu on ollut purkuputken käytöstä huolimatta aikaisempien vuosien tasolla.

Terrafame Oy:n Kainuun ELY-keskukselle 8.4.2016 jättämä ilmoitus

Kainuun ELY-keskuksen Terrafame Oy:lle 7.4.2016 antama päätös 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse: 
Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi


Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.