Terrafame Groupin vesienhallinnan kehityshanke on edennyt koetoimintavaiheeseen 29.3.2016 14:55

Terrafame Group käynnisti syksyllä 2015 vesienhallinnan kehityshankkeen, joka on nyt edennyt koevaiheeseen kohti käytännön pilotointia. Vesienhallinnan kehityshankkeessa haetaan vesi- ja kemian alan asiantuntijakentästä ratkaisuehdotuksia, joilla voitaisiin vähentää Sotkamon kaivokselta poistettavien vesien sulfaattipitoisuutta.  Terrafame Group sai hakuaikana yli 100 varteenotettavaa ehdotusta, joista se valitsi demonstroitavaksi kahdeksan hanketta.   

Valittavien hankkeiden tuli tukea parhaalla mahdollisella tavalla kaivoksen sulfaatinpoiston kehitystä. Keskeisimpiä valintakriteereitä olivat muun muassa, että ehdotettu ratkaisu on toteutettavissa teollisessa mittakaavassa kolmen vuoden sisällä ja että ratkaisu ei lisää merkittävästi kaivoksen toimintakustannuksia.

Terrafame Group valitsi pilotoitavat ratkaisuehdotukset hankkeen ohjausryhmän arvion perusteella. Vesienhallinnan kehityshankkeen ohjausryhmässä on mukana Suomen johtavia vesialan osaajia useista organisaatioista, kuten VTT, GTK, Finnish Water Forum, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Oulun yliopisto.

”Suomessa on maailmankin mittakaavassa erittäin vahvaa vesialan osaamista. On hienoa nähdä, että alan yritykset ja toimijat lähtivät näin aktiivisesti mukaan hakemaan ratkaisua Sotkamon kaivoksen vesihaasteeseen. Saimme yli sata varteenotettavaa hakemusta, ja vain kahdeksan valitseminen näistä oli vaikea tehtävä”, kertoo vesienhallinnan kehityshankkeen projektijohtaja Jani Kiuru Terrafame Groupista.

Kaikki kahdeksan pilotointivaiheeseen valittua hanketta on käynnistetty viimeistään maaliskuun 2016 aikana.  Ratkaisuja haetaan muun muassa suodatukseen, jäädytykseen, haihdutukseen, biologiseen sulfaatinpoistoon ja kemialliseen saostukseen perustuvista menetelmistä. Sulfaatinpoiston lisäksi osa hankkeista keskittyy sulfaatin muodostumisen hallintaan sekä puhdistukseen liittyvien osaprosessien kehitykseen.

Aqaminerals Finland Oy demonstroi laboratoriokokein mm. adsorpentin toimintaa prosessivesissä, minkä tavoitteena on sulfaatin poiston tehostaminen.

Oulu Water Alliance Oy ja Adven Oy demonstroivat haihdutuksen ja kiteytyksen yhdistelmää. Tavoitteena on kehittää konsepti, jossa metallitehtaan vettä haihdutetaan ja myöhemmässä vaiheessa haihdutusjäännöksestä kiteytetään metallisulfaatteja.

Sulfator Oy demonstroi bioreaktorin toimivuutta sulfaatinpoistossa. Kokeet tehdään Savonian ammattikorkeakoulussa olevalla pilotilla. Toimiessaan menetelmä mahdollistaisi energiatehokkaan tavan vähentää merkittävästi kaivokselta poistettavien vesien sulfaattipitoisuutta.

Outotec Oyj demonstroi jäädytyskiteytyksen toimivuutta yhdessä hollantilaisen alan toimijan, EFC Separations BV:n kanssa. Ajatuksena on hyödyntää arktisen alueen kylmyyttä sulfaatin kiteytyksessä kiteyttäen suolat jäädyttämällä.

Sofi Filtration Oy demonstroi suodattimensa soveltuvuutta kahdessa eri kohteessa; RO-laitoksen esikäsittelyssä sekä metallien saostuksessa.

Skyscape Oy kehittää konsepteja, joilla RO-laitoksen poistovettä eli rejektiä pystyttäisiin kierrättämään prosessissa. Muita tutkittavia konsepteja ovat muun muassa kemikaalioptimointiin ja metallien talteenottoon liittyvät ratkaisut.

Suomen Tarkkuusvalimo Oy:n hanke keskittyy haihdutuksen esiselvitykseen. Demonstraatiossa tutkitaan kaupallisia haihdutusratkaisuja ja selvitetään niiden soveltuvuutta kaivoksen prosesseihin. Kokeellisesti demossa tutkitaan haihdutuksen kannalta kriittisiä ilmiöitä kuten saostumista, lämmönsiirtoa ja korroosiota.

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy tutkii ehdotuksessaan mahdollisuutta korvata lipeä magnesiumhydroksidilla nikkelin ja koboltin yhteissaostuksessa. Toimiessaan lipeän määrää voitaisiin vähentää, joka mahdollistaisi sulfaatin tehokkaamman poiston kipsisaostuksella.

”Pilotointivaiheen demonstraatiot muodostavat tärkeän osan kehityshankkeen kokonaisuudesta ja ne on tarkoitus saada päätökseen viimeistään kesän 2016 aikana. Kokeiltavien ratkaisujen jatkosta päätetään tulosten perusteella, ja toteutuessaan projektin seuraava vaihe alkaa syksyllä 2016”, Kiuru päättää.

Lisätietoja antaa:

Projektijohtaja Jani Kiuru
Tekniikan tohtori, DI
Terrafame Group Oy
+358 40 823 8471
jani.kiuru@terrafamegroup.com

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Terrafame Group Oy.