Terrafamen purkuputken varsinainen käyttö alkaa 3.11.2015 12:35

Putken kautta johdettava puhdistettu vesi on sulfaatin osalta lupamääräyksien mukaista ja metallien osalta merkittävästi lupamääräyksiä parempaa, sillä puhdistetun purkuveden metallipitoisuudet ovat tyypillisesti olleet erittäin alhaisia. Johdettavan veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti,  ja mikäli laadussa ilmenisi poikkeamia, keskeytettäisiin veden johtaminen Nuasjärveen välittömästi.

Veden laatu varmistetaan sekä kaivoksella että Nuasjärvessä

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti purkuputken alkupisteellä Latosuon altaalla. Näin varmistetaan, että sulfaatti- ja haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä ympäristöluvassa määriteltyjä raja-arvoja.

Juoksutettavan veden laatu varmistetaan kaivoksen päässä Terrafamen omalla näytteenotolla kaksi kertaa vuorokaudessa. Purkuputkilinjassa jatkuvatoimiset anturit mittaavat veden pH-arvoa, virtaamaa sekä sähkönjohtokykyä.

Nuasjärven purkupisteellä, noin 2 kilometriä rannasta, vesi laimennetaan putken päässä sekoittamalla jatkuvasti kaksi osaa järvivettä yhteen osaan purkuputken vettä. Näin järveen päätyvän veden pitoisuudet ovat noin kolmannes purkuputken lähtöpisteellä mitatuista arvoista.

Nuasjärvellä mitataan jatkuvasti järviveden laatua vesinäyttein ja kenttätutkimuksin. Nuasjärvellä tehtävät mittaukset ja kenttätutkimukset kuuluvat Terrafamelle myönnetyn ympäristöluvan mukaiseen velvoitetarkkailuun. Velvoitetarkkailua tekee Terrafamen ulkopuolinen toimija Ramboll Finland Oy.

Ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen on asennettu kolme jatkuvatoimista mittalaitetta ja Jormasjärveen yksi mittalaite, jotka mittaavat järviveden pH:n, sähkönjohtokyvyn ja lämpötilan sekä alus- että päällysvedestä. Myös näitä mittauksia toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijayritys A-Lab Oy.

Julkaisemme Nuasjärven mittalaitteiden mittaustietoa verkkosivuillamme jatkuvasti siten, että tuloksissa on neljän vuorokauden viive. Viive johtuu siitä, että tulokset varmennetaan ennen julkaisua, koska  sää- ja muut olosuhteet järvellä saattavat vaikuttaa antureihin ja mittaustuloksiin.

Tuoreimmat mittaustulokset sekä muuta havainnollistavaa tietoa purkuputkesta ja vesistömittauksista on saatavilla keskiviikosta 4.11. alkaen osoitteessa www.terrafame.fi/ymparistotarkkailu

Purkuputken tausta ja aiempia vaiheita

Purkuputki on edellytys sille, että kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutunut, kaivosalueella olevista ylimääräisistä vesistä johtuva ongelma voidaan hoitaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa 2015 ympäristöluvan käsiteltyjen vesien johtamiseksi purkuputkessa Nuasjärveen, ja purkuputkea koskevasta luvasta on sittemmin valitettu. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 10.9.2015 välipäätöksen liittyen purkuputkeen. Välipäätöksella VHO puolitti purkuputkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa. Kiintiö on voimassa, kunnes pääasiaa koskevat valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai kunnes asiasta määrätään toisin. VHO ennakoi ratkaisevansa asian vuoden 2015 loppuun mennessä.

VHO:n välipäätös tarkoittaa Terrafamen kaivokselle syksyllä 2015 sitä, että vesimäärä kaivosalueella tulee hieman kasvamaan vuoden loppuun mennessä. Vesien varastoinnin riskitasoa ei näin ollen päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

Terrafame on jättänyt 18.9.2015 Vaasan hallinto-oikeudelle kirjeen välipäätöksen johdosta. Kirjeessä  todetaan, että sulfaattikiintiön rajoitus kasvattaa vesienhallinnan riskitasoa syksyllä 2015 ja tilanteen jatkuessa ensi vuoden puolelle jouduttaisiin keväällä 2016 todennäköisesti turvautumaan ylimääräisiin puhdistetun veden juoksutuksiin kaivosalueen vanhoja purkureittejä pitkin.

Tämänhetkisellä purkuvesien sulfaattipitoisuudella purkuputken täysimääräinen käyttö tarkoittaisi noin 1 500 t/kk sulfaattikuormitusta. VHO:n päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että välipäätöksen ollessa voimassa kaivosalueelta saadaan poistettua puhdistettuja vesiä arviolta 30–50 % suunniteltua vähemmän.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:
Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö