Terrafame jätti selvityksen taustapitoisuuksista ELY-keskukselle 11.11.2015 11:30

Terrafame Oy on jättänyt Kainuun ELY-keskukselle riippumattoman asiantuntijan laatiman arvion kaivoksen pohjoispuolella sijaitsevien vesistöjen liukoisen nikkelin, kadmiumin ja elohopean sekä ahvenen lihaksen elohopean taustapitoisuuksista ja siitä, ovatko ne geologisista syistä ympäröiviä muita alueita korkeampia. Vesistöt ovat Kalliojoki, Kolmisoppi, Tuhkajoki, Jormasjärvi, Jormasjoki ja Nuasjärvi.

Selvityksen teettäminen oli edellytyksenä sille, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 24.4.2015 Terrafame Oy:lle luvan Nuasjärven purkuputken rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Johtopäätös: luontaiset olosuhteet näkyvät veden laadussa

Selvityksen keskeinen johtopäätös on, että mustaliuskealueen luontainen vaikutus näkyy lähialueen vesistöjen vedenlaadussa.

  • Jo ennen kaivoksen perustamista lähialueen vesistöjen metallipitoisuuksien on todettu olevan korkeammalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin.
  • Talvijoen reitillä mustaliuskealueen luontainen vaikutus yhdessä kaivostoiminnan vaikutusten kanssa oli nähtävissä Kuusilammen avolouhoksen itäpuolella sijaitsevassa Pirttipurossa, jossa havaittiin muuta aluetta korkeammat metallipitoisuudet.
  • Pirttipuron reitille johdetaan ainoastaan hyvin pieni määrä Kuljun padon suotovesiä, tämän lisäksi Pirttipuron reitille kulkeutuu vesiä ainoastaan alueen sadantaa vastaava määrä.
  • Pirttipurosta havaittujen metallipitoisuuksien todetaan johtuvan luontaisesta mustaliuskealueen vaikutuksesta sekä louhoksen alueella tehdyistä pintamaan muokkauksista.
  • Selvityksessä on arvioitu, että mustaliuskealueella voi olla vaikutusta myös kalojen lihaksen metallipitoisuuksiin kaivosta lähimmissä vesistöissä. Huomattava kuitenkin on, että kalojen elohopeapitoisuudet ovat yleisesti Suomessa koholla erityisesti humusvaltaisissa latvavesistöissä. Lisäksi tulee huomioida, että kaivoksen aiheuttama elohopea- ja kadmiumkuormitus on erittäin alhainen, eikä kalojen metallipitoisuuksissa ole havaittu nousevaa trendiä. Tuhkajoen, Jormasjärven, Jormasjoen ja Nuasjärvi-Rehjan kalalle ei ole asetettu missään vaiheessa käyttörajoituksia.

Terrafame Oy on käynnistänyt suunnittelun Pirttipuron alueelta Talvijoen suuntaan kulkeutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Käytännön toimenpiteitä voivat olla mm. valumavesien keruun tehostaminen ja paikalliset vesien neutralointijärjestelyt.    Taustapitoisuusselvitys on laadittu siten, että se perustuu valtaosin olemassa olevaan tutkimusaineistoon. Selvityksessä käytettiin vanhoja ympäristöhallinnon ja GTK:n tuloksia sekä kaivoksen perustilaselvityksen, YVA:n ja velvoitetarkkailujen tuloksia.

Jormasjärveen laskevan Talvijoen osalta selvityksessä käytetiin myös vesinäytteenottoa, koska alueelta ei ole olemassa kattavia vedenlaatutietoja. Selvitys laadittiin siten, että siinä verrattiin vesi- ja kalanäytteiden analyysituloksia ennen kaivoksen perustamista (ennen vuotta 2007) ja kaivoksen perustamisen jälkeen (vuodesta 2007). Selvityksessä pyritiin erottelemaan kaivostoiminnan vaikutukset muista ihmistoiminnan vaikutuksista sekä geologisista tekijöistä.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:
Terrafame Oy, Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, veli-matti.hilla@terrafame.fi

Kuvassa Pirttipuro

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö